Nguyen Anh

Cài đặt Linux subsystem trên Windows Server 2019

May 10, 2019 • ☕️ 2 min read

Giới thiệu

Microsoft đã giới thiệu nhiều tính năng mới trong Windows Server 2019, và Linux subsystem là một trong những tính năng nổi bật nhất. Về cơ bản Linux subsystem hoạt động như một lớp để tương thích các đoạn mã Linux trong môi trường Windows với những lợi ích:

  • Cho phép chạy đồng thời môi trường Window và Linux
  • Yêu cầu ít tài nguyên như CPU, bộ nhớ và lưu trữ

Tuy nhiên, Linux subsystem chỉ hỗ trợ giao diện console, không hỗ trợ giao diện đồ họa.

Cấu hình và cài đặt

Kích hoạt Windows subsystem cho Linux

Chạy lệnh Powershell sau và khởi động lại server

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Tải về các phiên bản Linux được hỗ trợ tại đây

Giải nén gói Linux vừa tải về và cài đặt

  • Đổi đuôi tệp tin tải về (do tệp tin gốc có đuôi appx)
Rename-Item ~/Ubuntu.appx ~/Ubuntu.zip
  • Giải nén ra thư mục Ubuntu

    Expand-Archive ~/Ubuntu.zip ~/Ubuntu
  • Chạy Ubuntu Trong thư mục vừa giải nén, chạy file <tên distro>.exe tương ứng để khởi chạy và cấu hình cho môi trường linux>
  • Sử dụng câu lệnh Linux trong Windows

Để sử dụng các câu lệnh linux, trong cửa sổ cmd, gõ bash, cmd sẽ chuyển sang sử dụng dòng lệnh theo phiên bản distro tương ứng.