NguyenAnh.net

Cài đặt BizTalk Server 2016 theo mô hình nhiều máy chủ

May 23, 2019 • ☕️☕️ 11 min read

Chuẩn bị cài đặt

Phần mềm cài đặt

 • Bộ cài BizTalk Server Enterprise 2016
 • Bộ cài SQL Server 2014 with SP1

Máy chủ cài đặt

Yêu cầu 3 máy chủ:

 • 1 server Domain Controller
 • 1 server cài SQL Server 2014 with SP1
 • 1 server cài BizTalk Server

Yêu cầu cấu hình tối thiểu

 • CPU 4 cores trở lên
 • RAM 8GB trở lên
 • HDD 200 GB trở lên
 • .NET Framework: 4.5.x hoặc 4.6.x
 • Cài sẵn Windows Server 2012 R2 hoặc Windows Server 2016

Mô hình cài đặt

Mô hình

Các dịch vụ của BizTalk sẽ cài đặt

 • Enterprise Single Sign-On (SSO).
 • BizTalk Group.
 • BizTalk Runtime.
 • Business Rule Engine.
 • BAM Tools and Alerts.
 • BAM Portal.
 • BizTalk EDI/AS2 Runtime
 • Microsoft BizTalk Adapters

Tiến hành cài đặt

Tạo các Domain User và Domain Group

Chú ý

 • Trong mô hình cài đặt nhiều máy chủ, BizTalk chỉ sử dụng các tài khoản, nhóm Active Directory.
 • Tài khoản cài đặt phải có quyền administrator trên cả 2 máy chủ SQL Server và BizTalk Server
 • BizTalk Server chỉ hỗ trợ định dạng [NETBIOS-DOMAIN-NAME][USER] cho Windows Groups và Service Accounts.

Tạo các group

Đầu tiên, ta cần tạo OU BizTalk Server Groups để chứa tất cả các group và user sẽ tạo. Trong OU này tạo tiếp các Group:

 • BAM Portal Users
 • BizTalk Application Users
 • BizTalk Isolated Host
 • BizTalk Server Administrators
 • BizTalk Server B2B Operators
 • BizTalk Server Operators
 • BizTalk SharePoint
 • SSO Administrators
 • SSO Affiliate Administrators

Khi tạo Group, cần chú ý chọn các thông số:

 • Group scope: Domain local
 • Group type: Security

​Tạo các User

Trong OU BizTalk Server Groups tạo tiếp các User sau:

 • SsoService
 • SsoAffiliate
 • BTSHostSrvc
 • BTSIsolatedHostSrvc
 • ReuService
 • BamWebService
 • BamApp
 • BTSAdm
 • BTSOperator
 • BTSB2BOperator

Thêm User vào các Group tương ứng theo bảng sau

Group User
SSO Administrators SsoService
SSO Affiliate Administrators SsoAffiliate
BizTalk Server Administrators BTSAdm (và một số tài khoản được phân quyền quản trị nếu cần)
BizTalk Application Users BTSHostSrvc
BizTalk Isolated Host Users BTSIsolatedHostSrvc
BAM Portal Users Tất cả tài khoản
IISIUSRS Group (or/and IISWPG) TSIsolatedHostSrvc;BamWebService; BamApp

Cấu hình máy chủ trước khi cài đặt

Trước khi tiến hành cài đặt, ta cần phải hoàn thành một số công việc sau

Join các server vào cùng một Domain Controller

Các máy chủ cài đặt SQL Server và BizTalk Server cần phải join vào cùng một Domain Controller (Có thể đổi lại tên máy nếu cần). Tài khoản sử dụng cài đặt phải là tài khoản Domain và có quyền administrator ở cả 2 server đó. Để có thể chạy được trình cấu hình BizTalk (BizTalk Server Configuration), tài khoản cài đặt phải thuộc các nhóm sau:

 • Administrators trên máy chủ cài BizTalk
 • System Administrators trên máy chủ cài SQL Server
 • BizTalk Server Administrators và SSO Administrators trên Active Directory.

Cập nhật các gói cập nhật mới nhất của Windows

Tắt IPv6 với các máy chủ BizTalk Server và SQL Server

Tắt Internet Explorer Enhanced Security Configuration

IE

Tắt User Account Control (UAC)

Tắt Windows Firewall

​Cấu hình Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC)

 • Bật MS DTC: Run → dcomcnfg → OK
 • Nhấp chuột phải vào Local DTC → Properties

dtc1

 • Mở tab Security và chọn các thông số như hình dưới

dtc2

Chú ý: Nếu sử dụng Firewall, cần cấu hình mở dải cổng 49152 đến 65535

​Kích hoạt COM+ Network Access

COM+ Network Access cần kích hoạt trên cả hai máy chủ BizTalk và SQL Server. Mặc định, tính năng này bị tắt trên Windows Server, có thể enable bằng cách thêm feature trong Server Manager. Khi sử dụng feature này, cần mở cổng 135 trên Firewall

firewall

Cài đặt SQL Server

Một số chú ý trước khi cài đặt

 • Trước khi cài đặt cần kiểm tra lại các cấu hình sau:

  • Thêm nhóm BizTalk Administrator vào Local Administrators trên máy cài đặt.
  • Cập nhật Windows
  • Vô hiệu hóa IPv6 (optional)
  • Tắt Internet Explorer Enhanced Security Configuration (optional)
  • Vô hiệu hóa User Account Control (optional)
  • Tắt Windows Firewall
  • Cấu hình Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC)
  • Kích hoạt Network COM+ access
 • Phiên bản SQL Server sử dụng phải là Enterprise, phiên bản Express không được hỗ trợ, phiên bản Standard không hỗ trợ BAM RTA.
 • Để sử dụng đầy đủ tính năng bộ Biztalk Server SDK hoặc deploy ứng dụng từ VS cần phải cài SQL Server Development Tools
 • Khi Biztalk Server và SQL Server cài đặt trên các máy chủ riêng biệt, cần kích hoạt Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) điều khiển các transaction giữa hai máy chủ. Tính năng SQL Server không hỗ trợ các MSDTC transaction.

​Kiểm tra các kết nối

Ta cần phải kiểm tra các kết nối cần thiết giữa máy chủ Biztalk và máy chủ SQL Server. Có thể sử dụng 3 công cụ sau:

Cài đặt SQL Server

(Bài lab này sử dụng SQL Server 2014 with SP1)

Chọn các feature cần thiết để cài đặt

 • Database Engine Services

  • SQL Server Replication
  • Full-Text and Semantic Extractions for Search
 • Analysis Services
 • Reporting Services - Native
 • Shared Features

  • Client Tools Connectivity
  • Integration Services
  • Management Tools - Basic
  • Management Tools - Complete

sql

Đặt tên Instance, mặc định sẽ là MSSSQLSERVER

sql2

Cấu hình Service account cho các dịch vụ tương ứng

sql2

Chọn chế độ xác thực Windows (mặc định), thêm tài khoản đang sử dụng làm tài khoản quản trị SQL Server

sql3

Chọn chế độ Multidimentional and Data Mining Mode và thêm tài khoản quản trị cho Analytic Service

sql4

Chọn tài khoản quản trị cho Reporting Service

Chú ý: Sau khi hoàn thành cài đặt SQL Server cần chạy lại Windows Update để cập nhật các bản cập nhật vá lỗi mới nhất.

Cấu hình tính năng SQL Server Database Mail

Cấu hình BizTalk Server SQL Jobs

Trong hệ thống BizTalk, các database và tình trạng hoạt động của chúng là rất quan trọng:

 • Việc thực BizTalk Server SQL Agent jobs là rất quan trọng để quản lý các database của BizTalk và để duy trì hiệu suất tối ưu.
 • Backup BizTalk Server job chỉ hỗ trợ phương thức để sao lưu BizTalk Server databases và yêu cầu tất cả các database của BizTalk phải được cấu hình để sử dụng có thể khôi phục dữ liệu đầy đủ.

BizTalk được vận hành với tổng cộng 3 SQL Agent jobs. Mặc định, các jobs sau không được cấu hình và kích hoạt trong quá trình cài đặt.

 • Backup BizTalk Server (BizTalkMgmtDb)
 • DTA Purge and Archive (BizTalkDTADb)
 • MessageBoxMessage Cleanup_BizTalkMsgBoxDb

Trong đó, hai job đóng vai trò quan trọng nhất cần phải cấu hình là “Backup BizTalk Server” and the “DTA Purge and Archive”.

Cài đặt và cấu hình BizTalk Server