NguyenAnh.net

Một số lệnh hữu ích khi làm việc với docker

7/7/2020 • ☕️ 1 min read

Bài viết tổng hợp một số câu lệnh hữu ích thường sử dụng khi làm việc với docker đặc biệt là trong quá trình phát triển và nghiên cứu.

Xem tất cả các các containter

Chỉ hiển thị ID

docker ps -aq

Hiển thị đầy đủ thông tin

docker ps -a

Trước tiên, ta cần dừng tất cả các container đang chạy

docker stop $(docker ps -aq)

Xoá tất cả container

docker rm $(docker ps -aq)

Xoá tất cả các images

docker rmi $(docker images -q)

Xoá các network không sử dụng

docker network prune

Xoá volume không sử dụng

docker volume prune