NguyenAnh.net

Cài đặt và quản trị CentOS 8

2/20/2020 • ☕️ 5 min read

Giới thiệu

Bài viết tổng hợp công việc thường xuyên thực hiện khi cài đặt và quản trị máy chủ với hệ điều hành CentOS - một hệ điều hành thông dụng. Phiên bản sử dụng trong bài viết này là CentOS 8.

Nội dung

Cấu hình IP tĩnh

Giới thiệu

Khi khởi tạo một máy chủ mới, ta cần phải thiết lập IP tĩnh luôn nhằm tránh việc thay đổi IP tự động sau mỗi lần Reset. Mỗi máy chủ được thiết lập sẵn IP cũng sẽ giúp dễ dàng hơn cho việc quản trị sau này.

Thực hiện

 • Mở tệp tin cấu hình bằng lệnh
$ vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
 • Thêm/ sửa các thông số như sau
DEVICE=etho0
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.1.2
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1

Trong đó, ONBOOT mặc định có giá trị no. Các thông số IPADDR, NETMASK, GATEWAY thay đổi tủy theo cấu hình mạng.

 • Khởi động lại service
ifdown etho0
ifup etho0

Tham khảo https://www.serverlab.ca/tutorials/linux/administration-linux/how-to-configure-centos-7-network-settings/

Cài đặt yarn

Giới thiệu

Yarn là một trình quản lý các gói thư viện (package manager) giống npm. Tuy nhiên được cải tiến nhằm giải quyết một số vấn đề gặp phải ở npm như tốc độ xử lý nhanh hơn và bảo mật hơn,…

Thực hiện

 • Đầu tiên, cần cài đặt NodeJS bằng lệnh
$ sudo dnf install @nodejs
 • Kích hoạt Yarn repository
$ curl --silent --location https://dl.yarnpkg.com/rpm/yarn.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/yarn.repo
 • Import GPG key của repository :

  $ sudo rpm --import https://dl.yarnpkg.com/rpm/pubkey.gpg
 • Cài đặt yarn bằng lệnh

  $ sudo dnf install yarn
 • Kiểm tra lại trạng thái cài đặt bằng lệnh
$ yarn -v

Kết quả trả về là phiên bản hiện tại của yarn

1.21.1

Tham khảo

Cấu hình Firewall

Cài đặt Docker

Giới thiệu

Docker là một container engine cho phép chúng ta triển khai ứng dụng bên trong các container. Với những sản phẩm triển khai theo kiến trúc Microservices, docker thực sự là một công cụ đắc lực giúp tăng tính hiệu quả trong việc triển khai hệ thống. Tuy nhiên, từ phiên bản RHEL 8 và CentOS 8 được phát hành, docker đã bị xóa khỏi kho package mặc định và được thay thế bởi podman và buildah (Xem thêm [2]). Do đó, bài viết này hướng dẫn cách cài đặt Docker trên CentOS 8 và RHEL 8. Phiên bản sử dụng là Docker CE

Thực hiện

 • Kích hoạt Docker CE Repository
$ dnf config-manager --add-repo=https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
 • Cài đặt docker-ce

  $ dnf install docker-ce --nobest -y
 • Khởi chạy và thiết lập docker như một service
$ systemctl start docker
$ systemctl enable docker
 • Kiểm tra docker bằng lệnh

  $ docker --version

  nếu cài đặt thành công, kết quả trả về là phiên bản hiện tại của docker.

 • Cài đặt docker compose

Docker compose là công cụ hữu ích khi cần chạy nhiều container cùng lúc và liên kết giữa các container với nhau.

Ta cài đặt docker-compose bằng lệnh

$ curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
$ chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

và kiểm tra phiên bản của docker-compose

$ docker-compose --version

Tham khảo