NguyenAnh.net

Cài đặt và quản trị CentOS 8

2/20/2020 • ☕️ 5 min read

Bài viết tổng hợp công việc thường xuyên thực hiện khi cài đặt và quản trị máy chủ với hệ điều hành CentOS - một hệ điều hành thông dụng. Phiên bản sử dụng trong bài viết này là CentOS 8.

Dịch vụ cloud VPS Vultr và Digital Ocean

2/20/2020 • ☕️ 1 min read

Vultr và Digital Ocean là hai dịch vụ cloud VPS phổ biến. Bài viết này nhằm đánh giá chất lượng của hai dịch vụ tại năm 2020 nhằm đưa ra quyết định sử dụng để vận hành sản phẩm.