NguyenAnh.net

Cài đặt và quản trị CentOS 8

2/20/2020 • ☕️ 5 min read

Bài viết tổng hợp công việc thường xuyên thực hiện khi cài đặt và quản trị máy chủ với hệ điều hành CentOS - một hệ điều hành thông dụng. Phiên bản sử dụng trong bài viết này là CentOS 8.