Cài đặt Docker Cài đặt Docker từ repository chính thức của Docker. Cập nhật server sudo apt update Cài đặt gói thư viện cho phép apt sử dụng các package thông qua https sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common Thêm GPG key cho official Docker repository vào server curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add - Thêm Docker repository vào APT source: sudo add-apt-repository "deb ...
14,719FansLike
14,723FollowersFollow
66,017FollowersFollow

Don't miss